Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk

April 14 2017

“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaSTWRSK STWRSK
4657 8727 420
Reposted fromhair-more hair-more viaszczepan szczepan
1119 33b7 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakotfica kotfica
2161 e713 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

April 13 2017

W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapozakontrola pozakontrola
"Najpiękniejsza miłość to ta, która nie ma żadnych szans na spełnienie. Musi umrzeć w zenicie, podobnie jak jedyną szansą róży jest ścięcie jej w pełni rozkwitu. Zasuszona czy zakonserwowana roślina może cieszyć przez wiele lat. Miłość złamana, gdy namiętność jest najsilniejsza, urzeka ludzi przez wieki."
— L. Marklund "Zamachowiec"
Reposted fromruinyourday ruinyourday viakudlaty kudlaty
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viastonerr stonerr
9931 b5e9 420
Reposted fromNajada Najada viastepywilcze stepywilcze
Przypominam sobie spojrzenie, jakie mi rzucił odchodząc. Wyrażało wszystko to, co przemyślał ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki jak inni mężczyźni i potrafił wygadać, co go w środku dręczy. Wtedy można by mu odpowiedzieć i wyperswadować niejedno. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy?
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Zielonego Wzgórza"
Reposted fromcudoku cudoku viaIriss Iriss

April 05 2017

1028 6408 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viakotfica kotfica
4185 b75f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
0472 5a6f 420
Tatra National Park, Poland
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz

April 04 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl